Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Nijemci i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci

Općina Nijemci je sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnijela Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Nijemci i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/78; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 17. srpnja 2017. godine Općina Nijemci dužna je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te  je sukladno tome Općinski načelnik Općine Nijemci donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Nijemci i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci, KLASA: 406-09/16-02/06; URBROJ: 2188/06-02/01-17-36 od 17. kolovoza 2017. godine. U okviru provedbe postupka Općina Nijemci dužna je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.